top of page

Kay > Resous > Akwonim komen

Komen  akwonim

Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Li fasil. 

 • CCELL – Konsèy Vil la pou Elèv k ap Aprann Lang Angle

 • CEC la vle di Konsèy Edikasyon Kominotè

 • CCHS – Konsèy vil pou lekòl segondè

 • CCSE – Konsèy vil pou edikasyon espesyal

 • Charter School – Yon lekòl ki finanse piblikman, ki dirije endepandan, akòde plis fleksibilite nan operasyon li yo.

 • CPAC – Chancellor's Parent Advisory Council. Konsiste de prezidan Konsèy Prezidan yo.

 • CTE – Edikasyon karyè ak teknik

 • Distri 75 – D75 ofri pwogram edikasyon, vokasyonèl, ak sipò konpòtman nan tout vil la pou elèv ki nan spectre otis, ki gen gwo pwoblèm emosyonèl, ak/oswa miltipliye andikape. Gen yon Konsèy Vil D75.

 • DLP – Pwogram De Lang

 • DLT – Ekip lidèchip distri a

 • ECC la vle di Education Council Consortium. ECC a gen ladann CEC ak manm konsèy vil la. Yo rankontre ak Chanselye a chak sis semèn pou diskite sou tout vil la ak edikasyon

 • ELA – Lang Angle

 • ELL – Elèv k ap aprann lang angle

 • FACE – Divizyon Angajman Fanmi ak Kominote

 • G&T/TAG – Ki gen don ak talan/Talent ak don

 • ICT - Integrated Co-Teaching (yo rele tou "klas enklizyon" oswa CTT: Ansèyman Ekip Kolaboratif)

 • IEP – Plan Edikasyon Endividyèl

 • PA/PTA – Asosyasyon Paran/Asosyasyon Paran Pwofesè

 • Para – Yon parapwofesyonèl se yon asistan salklas ki ka travay ak yon klas antye oswa yon elèv ki gen yon andikap. Yo pa pwofesè sètifye.

 • PC/Kowòdonatè Paran – Yon manm estaf lekòl la ki se lyezon ant paran yo ak administrasyon lekòl la ak pwofesè yo.

 • PEP – Panel for Education Policy. PEP a gen yon moun nonmen nan chak minisipalite, ak sis manm Majistra a nonmen. Yo pran desizyon sou kolokasyon, kontra DOE, Règleman Chanselye, elatriye. Yo se Komisyon Konsèy Lekòl la defakto.

 • Konsèy Prezidan an – Konsiste de prezidan PA/PTA chak distri yo.

 • SLT – Ekip Lidèchip Lekòl la. Yon gwoup paran, pwofesè, ak administratè ki ekri epi mete ajou CEP (Comprehensive Educational Plan) chak ane epi ki pale sou kourikoulòm ak

 • Tit I – Lekòl ki deziyen nan lwa federal ki otorize finansman siplemantè pou lekòl ki nan zòn ki gen gwo povrete ak elèv ki bezwen èd akademik.

bottom of page